news

11 December 2018
19:00 - 21:30
Ruppert gebouw 002, leuvenlaan 21

Bijeenkomst: Omgaan met verschillen in de klas

Op dinsdag 11 december om 19:00 in het Marinus Ruppertgebouw, zaal 002, (Leuvenlaan 21) wordt er een interactieve bijeenkomst georganiseerd in het kader van het onderzoeksproject ‘Omgaan met verschillen in de klas’ van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.

Eerst zal er een plenaire, interactieve lezing worden gegeven door Jochem Thijs. Na deze eerste sessie is er de mogelijkheid om één van de onderstaande workshops te volgen. Uw voorkeur voor een workshop kan u doorgeven via het volgende aanmeldformulier: https://goo.gl/forms/hDQzx0HkzyC4GO5p2

Plenaire sessie

Omgaan met probleemgedrag: de rol van self-efficacy van de leerkracht en de affectieve relatie met de leerling

Door: Jochem Thijs en Marjolein Zee

Leerkrachten krijgen vandaag de dag te maken met veel verschillende gedrags-, leer- en andere onderwijsproblemen in de klas. Sommige leerkrachten lijken hier moeiteloos mee om te gaan, terwijl anderen zich hier minder tegen opgewassen voelen. Een factor die hiermee vaak in verband wordt gebracht is de self-efficacy van de leerkracht, ofwel de mate waarin een leerkracht zich in staat voelt de verschillende taken die onder lesgeven vallen doelmatig uit te voeren. Maar hierbij gaat men meestal uit van een algemeen leerkrachtkenmerk, terwijl een leerkracht zich tegenover de ene leerling  veel effectiever kan voelen dan tegenover een andere, en vaak ook effectiever in sommige taken (bijv. instructie geven), dan in andere (bijv. omgaan met probleemgedrag). Daarnaast kan een leerkracht een betere relatie, met meer nabijheid of minder conflict, ervaren met de ene leerling dan met de andere. In het kader van passend onderwijs kan deze meer specifieke benadering nieuwe inzichten opleveren. In deze lezing wordt ingegaan op de resultaten van een onderzoek naar de rol die leerling- en taakspecifieke self-efficacy en de affectieve relatie met de leerling spelen in het omgaan met probleemgedrag door basisschoolleerkrachten.

Workshop optie 1:

Leerkracht-Leerling Interactie Coaching (LLInC): het verbeteren van de leerkracht-leerlingrelatie.

Door: Rianne Bosman, Marjolein Zee en Helma Koomen

Problematische relaties tussen leerkracht en leerling, met veel conflict en weinig nabijheid, hebben een nadelige invloed op de ontwikkeling van kinderen en ook op het welzijn van de leerkracht. Door middel van het programma ‘Leerkracht-Leerling Interactie Coaching’ (LLInC) worden leerkrachten gestimuleerd te reflecteren op verschillende aspecten van hun relaties met specifieke leerlingen. Deze workshop: (1) gaat in op de theorie achter het veranderen van negatieve leerkracht-leerlingrelaties, (2) presenteert een casus om het reflectieproces van de leerkracht  en de rol van de coach te illustreren, en (3) stimuleert deelnemers om zelf te reflecteren op de relatie met een individuele leerling door een (klein) deel van het interventieprogramma uit te voeren. Ter afsluiting zullen de eerste resultaten van het effectiviteitsonderzoek naar de interventie LLInC worden gepresenteerd.

Workshop optie 2:

Etnische verschillen in leerkracht-leerling interactie: condities en mogelijke gevolgen

Door: Jolien Geerlings, Jochem Thijs & Janiek Stupers

Leerkrachten die les geven aan etnisch diverse leerlingen kunnen te maken hebben met cultuurverschillen. Dit kan als verrijkend worden ervaren, maar betekent soms ook dat er kans is op miscommunicatie en misverstanden. Hierdoor is het mogelijk dat leerkrachten relatief ongunstige interacties ervaren met leerlingen met een andere etnische achtergrond dan die van hen. Het doel van deze workshop is de condities en gevolgen van dergelijke interacties beter te begrijpen door met de deelnemers van gedachten te wisselen over een aantal belangrijke resultaten uit ons onderzoek. In het bijzonder zullen we ingaan (a) op de rol die probleemgedrag speelt bij etnische verschillen in leerkracht-leerling interacties en (b) op de betekenis van deze verschillen voor de motivatie en de etnische attituden van kinderen.